CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHÀNH WEBSITE
 1. THIẾT KẾ WEBSITE
  1. Ngôn ngữ HTML & FontPage
  2. Ngôn ngữ kịch bản JavaCript
  3. Thiết Kế Ảnh Động Media Flash MX
  4. Thiết KẾ Giao Diện PhotoShop CS
  5. Thiết Kế WebSite Creamweaver MX
 2. LẬP TRÌNH WEBSITE
  1. Phân Tích Thiết Kế CSDL
  2. Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu ASP.NET& SQL Sever
  3. Quản Trị Websites
  4. Đề Tài Tốt Nghiệp


  mọi thông tin xin liên hệ :Webmater@yahoo.com

  www.000webhost.com