Nhóm Học Phần Môn Học Số Tiết
Lý Thuyết Thực Hành
Tin Học Văn Phòng Hệ Điều Hành 3 5
Sử Dụng Tin Học 3 5
Soạn Thảo Văn Bản với Microsoft Word 24 40
Tạo Bài Trình Diễn Với Powerpoint 9 15
Xử lý số liệu với Excel 24 40
Tạo Trang web với FrontPage 9 15
Kỹ Thuật Lập Trình (VB.NET) Nhập Môn Lập Trình 36 60
Kỹ Thuật Lập Trình 36 60
.......
www.000webhost.com